نمایشگاه اگروفود ۲۰۱۵
گروه فنی مهندسی امگا شما را به بازدید از غرفه این شرکت در بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته (ایران اگروفود ۲۰۱۶) دعوت می نماید.

تهران- محل دائمی نمایشگاهها
سالن ۴۱B - ۴۱
غرفه ۱۰۱
تاریخ خبر : 95/03/10