شانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران
گروه فنی مهندسی امگا شما را به بازدید از غرفه این شرکت در شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی شیرینی و شکلات ایران دعوت می نماید.

تهران- محل دائمی نمایشگاهها
سالن ۳۸A
غرفه ۱۸
تاریخ خبر : 96/06/21