یازدهمین نمایشگاه ایران پلاست
گروه فنی مهندسی امگا شما را به بازدید از غرفه این شرکت در یازدهمین نمایشگاه بینالمللی ایران پلاست دعوت می نماید.

تهران- محل دائمی نمایشگاهها
سالن ۲۷
غرفه ۳۴ و ۳۶
تاریخ خبر : 96/06/21