نوزدهیمن نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز
گروه فنی مهندسی امگا شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نوزدهمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز دعوت می نماید.

۵ الی ۸ آبان ۱۳۹۴
تبریز- محل دائمی نمایشگاهها
سالن شهریار - غرفه ۱۰۸

تاریخ خبر : ۹۴/۰۷/۳۰