پانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران
گروه فنی مهندسی امگا شما را به بازدید از غرفه این شرکت در پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی شرینی و شکلات ایران دعوت می نماید.

تهران- محل دائمی نمایشگاهها
سالن ۴۱
غرفه ۶
تاریخ خبر : 95/06/20