پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
گروه فنی مهندسی امگا شما را به بازدید از غرفه این شرکت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست دعوت می نماید.

۱۸ الی ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
تهران - محل دائمی نمایشگاهها
سالن ۳۸B - غرفه ۶۰۰

تاریخ خبر : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳